ứNG DỤNG kê khai thuế

  1. Ứng dụng hỗ trợ kê khai thuế (HTKK) cấu trúc mới
  2. Ứng dụng đọc hồ sơ thuế iTaxviewer
  3. Tài liệu hướng dẫn sử dụng dịch vụ thuế điện tử (eTAX)
  4. Tài liệu hướng dẫn đăng ký thuế doanh nghiệp
  5. Tài liệu hướng dẫn kê khai hồ sơ hoàn thuế
  6. Phần mềm Java Plugin 7
  7. Ứng dụng ký số điện tử eSigner
  8. Ứng dụng mở rộng (extensions) ESigner.Chrome.TCT1.0.6

ứng dụng hóa đơn điện tử